OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.H.U. MARCO Marek Antosiewicz z siedzibą w 46 – 300 Olesno, ul. Wachowska 4;

2. W sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z administratorem danych drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@marcomeble.pl  lub listownie na adres korespondencyjny: 46 – 300 Olesno, ul. Wachowska 4;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) i b) 

RODO:

a. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zrealizowania zamówienia  zleconego poprzez zakup w sklepie internetowym; 

b. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Pani/Pana na świadczenie usługi lub zakup towarów w sklepie internetowym.  

4. Informacja o odbiorcach danych.

a. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom realizującym usługę dostawy zakupionego towaru, bez zgody na ich dalsze wykorzystanie;

b. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez podmiot odpowiedzialny 

za obsługę i utrzymanie sklepu internetowego, bez prawa do dalszego przetwarzania.

5. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane będą przechowywane w siedzibie Administratora przez okres od 1 do 5 lat 

od momentu zakończenia świadczenia usługi.

7. Czas przechowywania wynika z okresu gwarancyjnego na sprzedawane towary oraz przepisów o przechowywaniu dokumentacji księgowej.

8. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. (art.15 – 20 RODO)

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem rozwiązania umowy o świadczenie usługi. 

10. Wszystkie zmiany Pani/Pana danych osobowych odbywają się poprzez formularz kontaktowy na stronie sklepu. 

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego reprezentowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uważa Pani/Pan że sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe  ale ich brak 

nie pozwoli na właściwe wykonanie usługi.    

13. W przypadku zakupu bez założenia konta internetowego dane osobowe zostaną wykorzystane tylko do realizacji bieżącego zamówienia.

14. W przypadku zakupu z założeniem konta internetowego, dane kontaktowe będą wykorzystane do prowadzenia marketingu związanego z profilem działalności sklepu, przesyłaniem oferty sklepu, przesyłaniem informacji na temat ewentualnych reklamacji, oraz czasu i sposobu realizacji usługi.

15. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

i nie będą podlegały profilowaniu w myśl do art. 22 RODO.

Śledź nas na Facebooku